GT&C

Üldtingimused ja klienditeave

I. Üldtingimused

§ 1 Põhisätted

(1) Järgmisi tingimusi kohaldatakse kõigi lepingute suhtes, mille te sõlmite meiega kui teenusepakkujaga (Avush) veebilehe www.avush.com kaudu. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, oleme vastu teie enda tingimuste lisamisele, mida te kasutate.

(2) Tarbija järgmiste sätete tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada ei tema äritegevuse ega iseseisva kutsetegevusega. Ettevõtja on iga füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma iseseisva kutse- või äritegevuse raames.

§ 2 Lepingu sõlmimine

(1) Lepingu ese on kauba müük.

(2) Vastava toote meie veebisaidile paigutamisega teeme teile siduva pakkumise lepingu sõlmimiseks artikli kirjelduses toodud tingimustel.

(3) Leping sõlmitakse veebipõhise ostukorvisüsteemi kaudu järgmiselt:
Ostmiseks mõeldud kaubad pannakse "ostukorvi". Saate "ostukorvi" üles kutsuda vastava nupu kaudu navigatsiooniribal ja teha seal igal ajal muudatusi.
Pärast "Kassasse" lehekülje üleskutsumist ja isikuandmete ning makse- ja saatmistingimuste sisestamist kuvatakse kõik tellimuse andmed lõpuks uuesti tellimuse ülevaate lehel.
Kui kasutate makseviisina kiirmaksesüsteemi (nt PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), suunatakse teid kas meie veebipoe tellimuse ülevaate lehele või suunatakse teid esmalt kiirmaksesüsteemi pakkuja veebilehele.
Kui teid suunatakse vastavasse välkmaksesüsteemi, tehke vastav valik või sisestage seal oma andmed. Lõpuks suunatakse teid tagasi meie veebipoodi tellimuse ülevaate lehele.
Enne tellimuse saatmist on teil võimalus kõik andmed uuesti üle kontrollida, neid muuta (ka internetibrauseri "tagasi" funktsiooni abil) või ostu tühistada.
Tellimuse saatmisega nupu "osta kohe" kaudu kinnitate pakkumise õiguslikult siduvaks vastuvõtmiseks, millega sõlmitakse leping.

(4) Teie taotlused pakkumise koostamiseks ei ole teie jaoks siduvad. Esitame teile siduvat pakkumist tekstina (nt e-posti teel), mille saate 5 päeva jooksul vastu võtta.

(5) Tellimuse töötlemine ja kogu lepingu sõlmimisega seotud teabe edastamine toimub osaliselt automaatselt e-posti teel. Seetõttu peate tagama, et teie poolt meile antud e-posti aadress on õige, et e-kirjade kättesaamine on tehniliselt tagatud ja eelkõige, et seda ei takista SPAM-filtrid.

§ 3 Lepingu kestus / lõpetamine

Kui leping puudutab korduvaid/püsivaid teenuseid (tellimus), sõlmitakse leping tähtajatult. Kummalgi lepingupoolel on õigus lõpetada selline leping ilma etteteatamiseta kuni järgmise tarnekuupäevani ilma põhjendusi esitamata. Õigust erakorraliseks ülesütlemiseks mõjuval põhjusel, eelkõige põhiliste lepinguliste kohustuste korduva rikkumise korral, ei mõjuta see.

Tühistamist saab teha kliendikontol menüüpunktis "Tellimus" ja seal "Tühistamise vormi" kaudu või tekstina (posti või e-posti teel).

§ 4 Kinnipidamisõigus, omandiõiguse reservatsioon

(1) Te võite kasutada kinnipidamisõigust ainult niivõrd, kuivõrd see puudutab samast lepingulisest suhtest tulenevaid nõudeid.

(2) Kaup jääb meie omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

§ 5 Vastutus

(1) Me vastutame igal juhul piiranguteta kahju eest, mis tuleneb elu, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Lisaks vastutame piiranguteta kõigil juhtudel tahtluse ja raske hooletuse korral, puuduse tahtliku varjamise korral, ostueseme kvaliteedi garantii võtmise korral ja kõigil muudel seadusega reguleeritud juhtudel.

(2) Vastutus seadusliku garantii raames esinevate puuduste eest on reguleeritud meie kliendiinfo (II osa) vastava sättega.

(3) Kuivõrd see puudutab olulisi lepingulisi kohustusi, piirdub meie vastutus kerge hooletuse eest lepingule omase prognoositava kahjuga. Olulised lepingulised kohustused on olulised kohustused, mis tulenevad lepingu olemusest ja mille rikkumine ohustaks lepingu eesmärgi saavutamist, samuti kohustused, mis lepinguga on meile selle sisu kohaselt pandud lepingu eesmärgi saavutamiseks, mille täitmine teeb lepingu nõuetekohase täitmise üldse võimalikuks ja mille täitmisele te võite regulaarselt tugineda.

(4) Mitteoluliste lepinguliste kohustuste rikkumise korral on vastutus välistatud kohustuste kergelt hooletu rikkumise korral.

(5) Interneti kaudu toimuv andmeside ei saa tagada, et see oleks vastavalt tehnika praegusele tasemele alati veavaba ja/või kättesaadav. Sellega seoses ei vastuta me veebilehe ja seal pakutava teenuse pideva ega katkematu kättesaadavuse eest.

§ 6 Õiguse valik, täitmise koht, kohtualluvus

(1) Kohaldatakse Saksa õigust. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd sellega ei kao tarbija alalise elukohariigi õiguse kohustuslike sätetega tagatud kaitse (soodsuspõhimõte).

(2) Kõigi meiega sõlmitud ärisuhetest tulenevate teenuste osutamise koht ja kohtualluvuse koht on meie registrijärgne asukoht, kui te ei ole tarbija, vaid kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond. Sama kehtib ka juhul, kui teil ei ole üldist kohtualluvust Saksamaal või ELis või kui teie elukoht või alaline elukoht on hagi esitamise ajal teadmata. See ei mõjuta õigust esitada hagi ka teise seadusliku kohtualluvuse kohas asuvale kohtule.

(3) ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni sätteid sõnaselgelt ei kohaldata.

_______

II. Klienditeave

1. Müüja isikuandmed

Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste kohtuväliseks veebipõhiseks lahendamiseks (ODR platvorm), mis on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/odr.

2. Teave lepingu sõlmimise kohta

Lepingu sõlmimise tehnilised sammud, lepingu sõlmimine ise ja parandamisvõimalused toimuvad vastavalt meie üldtingimuste (I osa) § 2.

3. Lepingu keel, lepingu teksti säilitamine

3.1 Lepingukeeleks on inglise keel.

3.2 Me ei salvesta lepingu tervikteksti. Enne tellimuse saatmist veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu saab lepingu andmed välja printida või elektrooniliselt salvestada, kasutades veebilehitseja printimisfunktsiooni. Pärast tellimuse kättesaamist meie poolt saadetakse teile tellimuse andmed, kauglepingute puhul õiguslikult nõutav teave ja üldtingimused uuesti e-posti teel.

3.3 Pakkumuste puhul, mis on esitatud väljaspool veebipõhist ostukorvi süsteemi, saate kõik lepinguandmed siduva pakkumise osana tekstina, nt e-posti teel, mille saate välja printida või elektrooniliselt salvestada.

4. Kaupade või teenuste olulised omadused

Kaupade ja/või teenuste põhiomadused on esitatud vastavas pakkumises.

5. Hinnad ja makseviisid

5.1 Vastavates pakkumistes toodud hinnad ja saatmiskulud kujutavad endast koguhindu. Need sisaldavad kõiki hinnakomponente koos kõigi kohaldatavate maksudega.

5.2 Tekkinud saatmiskulud ei ole ostuhinnas sisalduvad. Neid saab meie kodulehel või vastavas pakkumises vastavalt tähistatud nupu kaudu välja kutsuda, need on tellimuse vormistamise käigus eraldi välja toodud ja need tuleb teie poolt täiendavalt tasuda, välja arvatud juhul, kui on lubatud tasuta kohaletoimetamine.

5.3 Teile kättesaadavad makseviisid on näidatud meie veebisaidil või vastavas pakkumises vastava nupu all.

5.4 Kui üksikutes makseviisides ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad sõlmitud lepingust tulenevad maksetaotlused koheselt tasumisele.

6. Tarnetingimused

6.1 Tarnetingimused, tarnekuupäev ja võimalikud tarnepiirangud on leitavad meie veebisaidil või vastavas pakkumises vastava nupu all.

6.2 Kui te olete tarbija, on seadusega reguleeritud, et müüdud eseme juhusliku kadumise ja juhusliku riknemise oht läheb teile üle alles kauba üleandmisel, sõltumata sellest, kas saadetis on kindlustatud või kindlustamata. See ei kehti juhul, kui te olete iseseisvalt tellinud veoettevõtte, mida ettevõtja või muul viisil määratud isik ei ole nimetanud, et vedu teostada.

7. Seadusest tulenev vastutus puuduste eest

7.1 Kohaldatakse seadusest tulenevaid õigusi puuduste eest vastutamiseks.

7.2 Tarbijana palume teil kohe pärast kauba kättesaamist kontrollida kauba täielikkust, ilmseid puudusi ja transpordikahjustusi ning teavitada meid ja vedaja kõikidest kaebustest võimalikult kiiresti. Kui te seda ei täida, ei mõjuta see teie seadusest tulenevaid garantiinõudeid.

Ostukorv
Kerige üles