GT&C

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Avush) via hjemmesiden www.avush.com. Medmindre andet er aftalt, modsætter vi os medtagelsen af dine egne vilkår og betingelser, som du måtte bruge.

(2) En forbruger i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med formål, der overvejende hverken kan henføres til vedkommendes erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed. En erhvervsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retsevne, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin selvstændige faglige eller kommercielle virksomhed.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Ved at placere det pågældende produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via det online indkøbskurvsystem som følger:
De varer, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven". Du kan til enhver tid åbne "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der.
Efter at have åbnet siden "Checkout" og indtastet de personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises alle ordredata endelig igen på siden med ordreoversigten.
Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik, eller du vil først blive omdirigeret til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du bliver omdirigeret til det respektive straksbetalingssystem, skal du foretage det tilsvarende valg eller indtaste dine data der. Endelig vil du blive omdirigeret tilbage til vores online shop til ordreoversigtssiden.
Før du afsender ordren, har du mulighed for at kontrollere alle oplysninger igen, ændre dem (også via internetbrowserens "tilbage"-funktion) eller annullere købet.
Ved at sende ordren via knappen "køb nu" erklærer du den juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er ikke bindende for dig. Vi sender et bindende tilbud til dig i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, udføres via e-mail, delvis automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Kontraktens løbetid / opsigelse

Hvis kontrakten vedrører tilbagevendende/permanente tjenester (abonnement), indgås kontrakten på ubestemt tid. Hver part i kontrakten har ret til at opsige en sådan kontrakt uden varsel indtil næste leveringsdato uden at angive grunde. Retten til ekstraordinær opsigelse af gode grunde, især gentagen misligholdelse af de vigtigste kontraktlige forpligtelser, forbliver upåvirket.

Opsigelsen kan foretages på kundekontoen via menupunktet "Abonnement" og der via "Opsigelsesformular" eller i tekstform (pr. post eller e-mail).

§ 4 Forbeholdsret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt som den vedrører krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

§ 5 Ansvar

(1) Vi hæfter i alle tilfælde uden begrænsning for skader, der opstår som følge af skade på liv, legeme eller helbred. Desuden hæfter vi ubegrænset i alle tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af overtagelse af en garanti for købsgenstandens kvalitet og i alle andre tilfælde, der er reguleret ved lov.

(2) Ansvaret for mangler inden for rammerne af den lovpligtige garanti er reguleret af den tilsvarende bestemmelse i vores kundeinformation (del II).

(3) For så vidt som væsentlige kontraktlige forpligtelser er berørt, er vores ansvar for let uagtsomhed begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er væsentlige forpligtelser, der følger af kontraktens art, og hvis misligholdelse ville bringe opnåelsen af kontraktens formål i fare, samt forpligtelser, som kontrakten pålægger os i henhold til dens indhold for at opnå formålet med kontrakten, hvis opfyldelse i første omgang gør den korrekte opfyldelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse du regelmæssigt kan stole på.

(4) I tilfælde af misligholdelse af immaterielle kontraktlige forpligtelser er ansvar udelukket i tilfælde af let uagtsom misligholdelse af forpligtelser.

(5) Datakommunikation via internettet kan ikke garanteres at være fejlfri og/eller tilgængelig til enhver tid i henhold til det aktuelle tekniske niveau. I denne henseende er vi ikke ansvarlige for den konstante eller uafbrudte tilgængelighed af hjemmesiden og den service, der tilbydes der.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes i henhold til ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke bortfalder som følge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle ydelser, der udspringer af forretningsforbindelserne med os, samt værnetinget er vores hjemsted, såfremt du ikke er forbruger, men erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond. Det samme gælder, hvis du ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted er ukendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Retten til også at anlægge sag ved retten på et andet lovbestemt værneting forbliver upåvirket af dette.

(3) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

_______

II. Kundeoplysninger

1. Sælgerens identitet

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online-tvistbilæggelse (ODR-platform), som kan tilgås på http://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til kontraktindgåelse, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med § 2 i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst

3.1 Kontraktsproget er engelsk.

3.2 Den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før du sender ordren via online-indkøbskurvsystemet, kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion. Når vi har modtaget ordren, sender vi dig ordredataene, de lovpligtige oplysninger til fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser igen via e-mail.

3.3 I tilfælde af tilbudsforespørgsler uden for online-indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige karakteristika ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmetoder

5.1 De priser, der er angivet i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De omfatter alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

5.2 De påløbne forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan hentes via en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af bestillingsprocessen og skal bæres yderligere af dig, medmindre gratis levering er blevet lovet.

5.3 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.4 Medmindre andet er angivet i de enkelte betalingsmetoder, forfalder de betalingskrav, der følger af den indgåede kontrakt, til betaling med det samme.

6. Leveringsbetingelser

6.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af salgsgenstanden under forsendelsen først overgår til dig ved overdragelsen af varen, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du uafhængigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren, eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.

7. Lovbestemt ansvar for mangler

7.1 De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler gælder.

7.2 Som forbruger bedes du straks ved levering kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og hurtigst muligt underrette os og transportøren om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder dette, vil det ikke have nogen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav.

Indkøbskurv
Rul til toppen