Taganemisõigus

Tarbijate taganemisõigus

Tarbija on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada tema äritegevuse ega iseseisva kutsetegevusega.

Tühistamispoliitika Avush

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolev leping neljateistkümne päeva jooksul tühistada. Taganemisõigus on välistatud kasutatud hügieenitoodete puhul. Tühistamistähtaeg on neliteist päeva alates päevast, mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on võtnud või on võtnud kauba enda valdusesse, tingimusel, et te olete tellinud ühe või mitu kaupa ühe tellimuse raames ja need tarnitakse või tarnitakse ühtselt.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate te meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda selge deklaratsiooni abil (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Selleks võite kasutada lisatud taganemisvormi näidist, mis ei ole siiski kohustuslik.

Tühistamisperioodist kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate tühistamisõiguse kasutamisest enne tühistamisperioodi lõppu.

Tagasivõtmine adresseeritakse järgmisele aadressile

Tarne aadress allpool.

Tühistamise tagajärjed

Kui te taganete käesolevast lepingust, peame teile viivitamatult ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil me saime teate teie taganemisest, tagasi maksma kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutav odavaim standardtarne). Selle tagasimakse tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu puhul, kui teiega ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti; mingil juhul ei võeta teilt selle tagasimakse eest tasu.

Me võime keelduda tagasimaksmisest, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendi, et olete kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Tagastab

Te peate kauba viivitamatult ja igal juhul hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil te meid lepingu tühistamisest teavitate, tagastama või meile üle andma. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba enne neljateistkümne päeva möödumist.

Te kannate kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te peate maksma kauba väärtuse vähenemise eest ainult siis, kui see vähenemine tuleneb kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba kvaliteedi, omaduste ja toimimise kontrollimiseks.

Väljaarvamise või aegumise põhjused

Taganemisõiguse välistamine:

Taganemisõigus puudub kaupade puhul, mis on kiiresti riknevad või mille aegumistähtaeg oleks kiiresti ületatud. Enneaegne aegumine pitseeritud kaupade tarnimisel, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks sobivad, kui nende pitser on pärast tarnimist eemaldatud; (1) Taganemisõigus puudub Avush puhul vastavalt BGB § 312g lg 2 nr 2, kui pitser on pakendilt eemaldatud. Selle põhjuseks on asjaolu, et Avush on kaup BGB § 312g lõike 2 punkti 2 tähenduses, mis rikneks pärast pitseri avamist kiiresti või mille kõlblikkusaeg oleks sellest hetkest alates kiiresti ületatud (2 kuud pärast Avush avamist). (2) Seega ei ole BGB § 312g lg 2 nr 2 kohaselt tühistamisõigust, kui Avush pitser on pärast tarnimist eemaldatud, sest on oht, et tagastatud toode, jõuab edasimüüjani oluliselt lühema säilivusajaga.

Selle taustal on taganemisõigus välistatud, sest katkise pitseriga tagastatavaid seerumeid oleks Avush-l raske või võimatu edasi müüa, võttes arvesse tagastamise aega.

Taganemisõigus on välistatud kasutatud hügieenitoodete puhul.


Taganemisõigus on olemas mitte Lepingute puhul

  • selliste kaupade tarnimiseks, mis ei ole eeltöödeldud ja mille valmistamisel on määravaks tarbija individuaalne valik või määratlus või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele;
  • selliste kaupade tarnimiseks, mis võivad kiiresti rikneda või mille säilivusaeg oleks kiiresti ületatud;
  • Tellimuslepingud.

——–

Taganemisõigus lõpeb ennetähtaegselt lepingute puhul.

  • selliste pitseeritud kaupade tarnimiseks, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks sobivad, kui nende pitser on pärast tarnimist eemaldatud;
  • kaupade tarnimise eest, kui need on pärast tarnimist nende olemuse tõttu lahutamatult segunenud teiste kaupadega;

_______

Tühistamisvormi näidis

Kui soovite lepingu tühistada, täitke ja tagastage see vorm.
Taganemisõigus on välistatud kasutatud hügieenitoodete puhul.

1. Tagasi:

VDS - laevandus- ja andmeteenindus
c/o Alaiko GmbH
Siemensstraße 14
D-37412 Herzberg am Harz
Germany

E-post: info@avush.com

2. Käesolevaga tühistan/ tühistame minu/meie poolt sõlmitud lepingu järgmiste kaupade ostmiseks / järgmiste teenuste osutamiseks.
Teenus (vajadusel lisada arve koopia)
Tellimuse number: ..........................................
Kauba kogus / nimetus: ...........................
Ostuhind: ...................................................
Juba kasutatud? Kasutatud hügieenitoodete puhul on taganemisõigus välistatud.

3. Tellitud: ........................

4. Põhjus: .............................................

5. Vastu võetud: ........................

6. Tarbija nimi, aadress: .......
Kliendinumber: ........................................
Ees- ja perekonnanimi: .................................
Tänav: .......................................................
Postiindeks ja linn: ..................................................

7. Koht, kuupäev ja allkiri kliendile:
…………………………………………….

Ostukorv
Kerige üles