GT&C

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als aanbieder (Avush) sluit via de website www.avush.com. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of personenvennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het desbetreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving worden vermeld.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelmandje:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" oproepen via de betreffende knop in de navigatiebalk en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat de pagina "Afrekenen" is opgeroepen en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden zijn ingevoerd, worden alle bestelgegevens uiteindelijk opnieuw weergegeven op de pagina met het besteloverzicht.
Als je een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betaalmethode gebruikt, word je ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online shop geleid of word je eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als je wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor directe betaling, maak dan de bijbehorende selectie of voer daar je gegevens in. Tot slot word je teruggeleid naar onze online winkel naar de besteloverzichtspagina.
Voordat je de bestelling verzendt, heb je de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de knop "Nu kopen" verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw verzoeken voor het opstellen van een offerte zijn niet bindend voor u. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, deels automatisch. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Contractduur / Beëindiging

Als het contract terugkerende/permanente diensten (abonnement) betreft, wordt het contract gesloten voor onbepaalde tijd. Elke partij bij het contract heeft het recht om dit contract zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen tot de volgende leveringsdatum. Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen, in het bijzonder herhaaldelijke schending van de belangrijkste contractuele verplichtingen, blijft onaangetast.

De annulering kan worden gedaan in de klantenaccount via het menu-item "Abonnement" en daar via het "Annuleringsformulier" of in tekstvorm (per post of e-mail).

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 5 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn in elk geval onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien zijn we onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, in het geval van bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, in het geval van het aannemen van een garantie voor de kwaliteit van het voorwerp van aankoop en in alle andere gevallen die door de wet zijn geregeld.

(2) Aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie wordt geregeld door de overeenkomstige bepaling in onze klanteninformatie (Deel II).

(3) Voor zover wezenlijke contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn materiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract ons op grond van zijn inhoud oplegt voor het bereiken van het doel van het contract, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen.

(4) In het geval van een schending van immateriële contractuele verplichtingen, is aansprakelijkheid uitgesloten in het geval van licht nalatige schendingen van verplichtingen.

(5) Datacommunicatie via het internet kan niet gegarandeerd foutloos en/of altijd beschikbaar zijn volgens de huidige stand van de techniek. In dit opzicht zijn wij niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de daarop aangeboden dienst.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van handeling voor alle diensten die voortvloeien uit de met ons bestaande zakelijke relaties evenals de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, voor zover u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een vordering in te stellen bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______

II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1 De contractuele taal is Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven in de loop van het bestelproces en moeten extra door u worden gedragen, tenzij gratis levering is toegezegd.

5.3 De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

5.4 Tenzij anders vermeld in de individuele betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een desbetreffende knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding.

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overhandiging van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

7.2 Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

Winkelwagen
Scroll naar boven