GT&C

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky

I. Obecné podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi jako poskytovatelem (Avush) uzavřete prostřednictvím webových stránek www.avush.com. Pokud není dohodnuto jinak, vznášíme námitky proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních podmínek, které můžete použít.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné profesionální nebo podnikatelské činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

(2) Umístěním příslušného produktu na našich webových stránkách vám předkládáme závazný návrh na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v popisu zboží.

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím online nákupního košíku takto:
Zboží určené k nákupu se vloží do "nákupního košíku". "Nákupní košík" můžete kdykoli vyvolat příslušným tlačítkem v navigační liště a provést v něm změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se všechny údaje o objednávce nakonec opět zobrazí na stránce s přehledem objednávek.
Pokud jako platební metodu použijete systém okamžitých plateb (např. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo budete nejprve přesměrováni na webové stránky poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud budete přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, proveďte příslušnou volbu nebo zadejte své údaje tam. Nakonec budete přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu na stránku s přehledem objednávek.
Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat všechny údaje, změnit je (také prostřednictvím funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo nákup zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím tlačítka "koupit nyní" prohlašujete, že nabídku právně závazně přijímáte, čímž dochází k uzavření smlouvy.

(4) Vaše žádosti o vypracování nabídky jsou pro vás nezávazné. Závaznou nabídku vám předložíme v textové podobě (např. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů.

(5) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy se provádí e-mailem, částečně automaticky. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručen a zejména že mu nebrání SPAM filtry.

§ 3 Doba trvání smlouvy / ukončení

Pokud se smlouva týká opakujících se/trvalých služeb (předplatné), je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Každá smluvní strana má právo takovou smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty až do data příští dodávky bez udání důvodu. Právo na mimořádnou výpověď z dobrého důvodu, zejména při opakovaném porušení hlavních smluvních povinností, zůstává nedotčeno.

Zrušení lze provést v zákaznickém účtu prostřednictvím položky nabídky "Předplatné" a tam prostřednictvím "Formuláře pro zrušení" nebo textově (poštou nebo e-mailem).

§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká pohledávek z téhož smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 5 Odpovědnost

(1) V každém případě odpovídáme bez omezení za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví. Dále odpovídáme bez omezení ve všech případech úmyslu a hrubé nedbalosti, v případě podvodného zatajení vady, v případě převzetí záruky za jakost předmětu koupě a ve všech dalších případech upravených zákonem.

(2) Odpovědnost za vady v rámci zákonné záruky se řídí příslušným ustanovením v našich informacích pro zákazníky (část II).

(3) Pokud jsou dotčeny podstatné smluvní povinnosti, je naše odpovědnost za lehkou nedbalost omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí podstatné povinnosti, které vyplývají z povahy smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo dosažení účelu smlouvy, jakož i povinnosti, které nám smlouva podle svého obsahu ukládá k dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se můžete pravidelně spoléhat.

(4) V případě porušení nepodstatných smluvních povinností je odpovědnost vyloučena v případě lehce nedbalostního porušení povinností.

(5) Podle současného stavu techniky nelze zaručit, že datová komunikace prostřednictvím internetu bude vždy bezchybná a/nebo dostupná. V tomto ohledu neručíme za stálou ani nepřetržitou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

§ 6 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud v důsledku toho nedojde ke zrušení ochrany poskytované kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Místem plnění všech služeb vyplývajících z obchodních vztahů s námi, jakož i místem příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitelem, ale obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva. Totéž platí v případě, že nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU, nebo pokud v době podání žaloby není známo vaše bydliště nebo místo obvyklého pobytu. Právo podat žalobu také u soudu v jiném zákonem stanoveném místě příslušnosti tím není dotčeno.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.

_______

II. Informace o zákaznících

1. Totožnost prodávajícího

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR), která je přístupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti oprav se provádějí v souladu s § 2 našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

3.1 Smluvním jazykem je angličtina.

3.2 Úplné znění smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Po přijetí objednávky námi vám budou údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy uzavírané na dálku a všeobecné obchodní podmínky opět zaslány e-mailem.

3.3 V případě žádostí o cenovou nabídku mimo systém online nákupního košíku obdržíte všechny smluvní údaje jako součást závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě.

4. Základní charakteristiky zboží nebo služeb

Základní charakteristiky zboží a/nebo služeb jsou uvedeny v příslušné nabídce.

5. Ceny a způsoby platby

5.1 Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech platných daní.

5.2 Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat prostřednictvím příslušně označeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou uvedeny samostatně v průběhu objednávání a hradíte je dodatečně, pokud nebylo přislíbeno doručení zdarma.

5.3 Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

5.4 Není-li v jednotlivých způsobech platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky, termín dodání a případná omezení dodání naleznete pod příslušným tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.2 Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení stavu prodávané věci během přepravy na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste samostatně pověřili přepravní společnost, kterou podnikatel nejmenoval, nebo osobu jinak určenou k provedení přepravy.

7. Zákonná odpovědnost za vady

7.1 Platí zákonná práva z odpovědnosti za vady.

7.2 Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat zboží ihned po dodání z hlediska úplnosti, zjevných vad a poškození při přepravě a co nejdříve nás a dopravce informovat o případných reklamacích. Pokud toto nedodržíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

Nákupní košík
Přejděte na začátek